DISCLAMER

Pravila elektronske korespondencije

Ova e-mail poruka i njeni prilozi (u daljem tekstu: „poruka“) su vlasništvo IVAN PETROVIĆ PR ISTOK NET KUPUZIŠTE (u daljem tekstu: „ISTOK NET”), poverljive su prirode i mogu predstavljati tajnu ili na drugi način biti pravno zaštićene od otkrivanja trećim licima.

Poruka je namenjena isključivo primaocu na koga je naslovljena. Ukoliko ova poruka nije namenjena Vama, molimo da o tome bez odlaganja obavestite pošiljaoca na adresu: office@istoknet.com i poruku obrišete sa Vašeg računara. Takođe, ukoliko poruka nije namenjena Vama, ne smete kopirati poruku ili njene priloge niti ih na bilo koji način učiniti dostupnim trećim licima.

Molimo da imate u vidu da se svaka poruka upućena sa servera – domena istoknet.com smatra poslovnom korespondencijom ISTOK NET i da predstavlja poslovnu tajnu kompanije ISTOK NET, a da pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je poruka naslovljena.

Poruka može sadržati lične podatke građana i informacije čija je obrada, prikupljanje i prosleđivanje regulisano zakonom. Ovom prilikom Vam skrećemo pažnju da neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura povlači zakonsku odgovornost.

Sadržaj ove elektronske poruke ne predstavlja nužno stavove ISTOK NET i nema pravno obavezujuće dejstvo.

Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova poruke ili sadržine informacija iz poruka je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Skrećemo vam pažnju da neovlašćeno korišćenje i prosleđivanje poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može prouzrokovati vašu građansku, ili čak i krivičnu odgovornost, a sve u skladu sa zakonskim propisima. ISTOK NET raspolaže savremenim programima koji služe odbrani poslovnih mreža od kompjuterskih virusa, štetnih kodova i neovlašćenih upada i zaštiti podataka učesnika i drugih lica.

Dužnost nam je da Vas obavestimo da ISTOK NET ne snosi odgovornost u vezi sa posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u porukama, i njihovim zloupotrebama.